Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


Στους αποφοίτους της Β΄ Βαθμίδας χορηγείται πτυχίο με το οποίο αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα καθώς και έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΤΕΙ) στην ειδικότητα που επιθυμούν με τους εμπίπτοντες στην κατηγορία των ειδικών διατάξεων του Ν. 4186/2013 σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εισαχθούν σε ποσοστό 5/% επί του αριθμού των εισακτέων.