Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο

Αγίας Παρασκευής


       Α' Βαθμίδα                              Β' Βαθμίδα

α'=4                                        Α'=4

β'=7                                        Β'=3

γ'=4                                        Γ'=8

δ'=4                                        Δ'=2

ε'=2

Σύνολο μαθητών=21                  Σύνολο μαθητών=17