Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


 Επαγγελματικό Γυμνάσιο    Επαγγελματικό Λύκειο

          α'=20                                      Α'=07

          β'=10                                      Β'=13

          γ'=04                                      Γ'=03

          δ'=11                                      Δ'=09

Σύνολο μαθητών=45                 Σύνολο μαθητών=32